“Wanneer uw leerling extra ondersteuning op het gebied van rekenen nodig heeft, maar de expertise van Goed Gerekend! binnen de school ontbreekt” 

Goed Gerekend! richt zich op maatwerk op de basisschool wanneer een leerling specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van rekenen heeft. Het wegwerken van leerachterstanden en het vergroten van het rekenvermogen staan daarbij centraal. Naast de theorie wordt er vooral ingezet op de praktijk. Het aanbieden van rekenvraagstukken via een unieke mix van spel, activiteiten en materialen zorgt voor een beter inzicht in de kracht en de functionaliteit van het rekenen. Rekenen is tenslotte niet alleen handig, maar ook ontzettend leuk!

In samenwerking met de leerkracht en/of de IB’er wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft, wat zijn/haar talenten zijn en hoe daar het beste op kan worden ingespeeld. Op basis van de hulpvraag en de verwachtingen wordt er samen met de leerkracht en/of de IB’er een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden de persoonlijke doelen en de aanpak beschreven.

Passend Onderwijs in het kort

Sinds de Wet Passend Onderwijs van kracht is ligt de zorgplicht bij de scholen. Dit betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende onderwijsplek aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zonder dat plaatsing op speciaal onderwijs direct nodig is. Het passend onderwijs wordt in de regio Rotterdam georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam. Zij zijn de belangrijkste schakel die passende ondersteuning biedt aan de Rotterdamse leerlingen, hun leerkrachten en de basisscholen. Dat doen zij door het aanbieden van arrangementen en het verstrekken van maatwerkbudgetten. Ook dragen zij zorg voor de professionalisering van leerkrachten en ondersteunen zij de scholen bij de verantwoordelijkheden die zij hebben. 

Maatwerkbudget aanvragen

Voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan de school via de schoolcontactpersoon van PPO een maatwerkbudget aanvragen. Voorafgaand aan een aanvraag stellen school en ouders/verzorgers samen met de schoolcontactpersoon de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast. Daarbij wordt ook de reeds gefaciliteerde ondersteuning vanuit de school in kaart gebracht. Samen vormt dit het dossier dat ingediend wordt bij PPO voor de aanvraag van het maatwerkbudget. Zodra deze wordt toegewezen krijgt de school extra middelen om specifieke ondersteuning voor deze leerling te realiseren. Deze ondersteuning, aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerling, bestaat uit individuele begeleiding van de leerling en de benodigde materialen.

 

Goed Gerekend! denkt graag mee! Neem contact op voor meer informatie over de invulling van een maatwerkoplossing.

 

 

 

 

 

 

 

Share This

Volg ons op Facebook
Follow Us